Obrada, analiza i interpretacija rezultata istraživanja vrši se specijalizovanim softverskim paketima.