Za hidrogeološka istraživanja preduzeće poseduje višefunkcionalni instrument HANNA HI 98127 (slika levo), kao i više merača nivoa podzemnih voda pri ispitivanjima hidraulike bunara (slika desno).