Pri radu na terenu za pozicioniranje istraživanih mikrolokacija koristi se GPS GARMIN eTrex Vista H.