GEOFIZIKA-ING d.o.o.
BEOGRAD, Dr Ivana Ribara 182/2
REPUBLIKA SRBIJA
Preduzeće GEOFIZIKA-ING d.o.o. formirano je 6. januara 1998. godine.

Delatnost preduzeća obuhvata:
  • Projektovanje
  • Terensko izvođenje
  • Interpretaciju rezultata
  • Izradu Izveštaja, Elaborata i Studija
u oblastima:
1. Istraživanja ležišta podzemnih voda u cilju njihovog korišćenja za vodosnabdevanje, flaširanje, u balneologiji,
rekreativnom turizmu, agraru i kao izvora geotermalne energije
2. Istraživanja ležista mineralnih sirovina - bakra, olova, cinka, zlata, magnezita, krečnjaka, gline,
peska, šljunka i dr.
3. Geomehaničkih istraživanja kao podloge za projektovanje u građevinarstvu
Dugogodišnje iskustvo visokostručnog tima i primena savremenih geoloških, hidrogeoloških, geofizičkih i geotehničkih metoda i njihovih modifikacija, uz mogucnost korišćenja usluga akreditovanih laboratorija za mehaniku stena i hemijsko-fizički sastav i kvalitet podzemnih voda.
Akvizicija podataka na terenu vrši se najsavremenijim instrumentima i opremom.
Obrada, analiza i interpretacija rezultata istraživanja specijalizovanim softverskim paketima.